"Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 104 комбінованого типу " Дніпровської міської ради
Звіт керівника ДНЗ

17 жовт. 2017
Звіт про діяльність ДНЗ за 2016-2017 н.р.

ЗВІТ КЕРІВНИКА ДНЗ № 104

 ЗА  2016-2017 н.р.

 

             Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) № 104 комбінованого типу» Дніпровської міської ради розташований за адресою: вул. Данила Нечая, буд.1. Дошкільний  заклад побудовано в 1981 р., проектна потужність - 12 груп на 220 місць.

 

Режим роботи ДНЗ -  п’ятиденний:

 

Початок роботи – 7.00, закінчення роботи 17.30

Чергові групи: 6.30 – 18.30

 

             На початок навчального року у ДНЗ виховувалось 254   дитини.

Працюючих груп 11, з них:

• дві групи раннього віку;

• три групи молодшого дошкільного віку (3-4 р.ж.);

• три групи середнього дошкільного віку (4-5 р.ж.) з них 1 група ППР;

• три групи старшого дошкільного віку (5-6, 7 р.ж.) з них дві логопедичні.

 

Педагогічний колектив  ДНЗ № 104 складається з  26 осіб.

Освітній рівень педагогів:

8 – вища педагогічна- 31%

14 – середня  педагогічна – 53%

3– середня спеціальна -  12%

1 – навчаються -  3%

 

 

Кваліфікаційний рівень педагогів:

4 – спеціаліст вищої категорії 15%

2 – спеціаліст І категорії 8%

1 – спеціаліст ІІ категорії 4%

1 - спеціаліст 4%

18 – не мають категорію  69%

 

За стажем:

11 – до 5 років; 42%

1 – до 10 років; 4%

3 – до 20 років; 12%

11 – понад 20 років 42%

 

 

 

 

 

 

                Зміст роботи ДНЗ формувався згідно положень Державної національної програми «Освіта. Україна XXI століття" та Законів України "Про дошкільну освіту". Для вирішення стратегічних завдань роботи - створення найкращих умов для самовияву і розвитку здібностей дітей та впровадження новітніх наукових розробок - зусилля педагогічного колективу в 2016 – 2017 навчальному році було спрямовано на виконання наступних завдань:

 

1.     Продовжувати  впроваджувати в практику роботи  дошкільного  закладу  програму  навчання та виховання дітей «Українське дошкілля», створювати належні умови для реалізації завдань програми, організації освітньо-виховної  роботи та підпорядковувати створений  розвивальний простір інтересам дитини.  

 

2.     Продовжувати формувати в кожного педагога потреби в підвищенні професійної компетентності, в розвитку  педагогічної майстерності з метою вдосконалення організації освітнього процесу.

 

3.     Спрямувати роботу педагогічного колективу на продовження  роботи над національно-патріотичним  вихованням, формуванням основ економічного виховання. 

 

4.     Продовжувати роботу над вдосконаленням та урізноманітненням форм і методів  роботи з розвитку мови та звуковимови, формуванням у вихованців  навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми.

 

 

     Одним із провідних аспектів у кадровій роботі щодо забезпечення високого методичного й професійного рівня діяльності колективу є підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників.

Атестація педагогічних працівників – одне з основних завдань управлінської діяльності закладу. Головна стратегія роботи закладу зосереджена на забезпечені неперервної освіти педагогічних працівників, підвищення їхнього освітнього, ділового, загально-культурного рівня. Атестація педагогів дошкільного закладу проводилася відповідно до Законів України «Про освіту» (ст.54, п.1.4), «Про дошкільну освіту» (ст.30 п.6), Типового положення про атестацію педагогічних працівників від 06.10.2010 № 930 із змінами, перспективного плану, на основі комплексної оцінки професійної діяльності та загальної культури педагогічних працівників. Атестація педагогічних працівників базувалася на принципах демократичності, системності, послідовності, колегіальності, доступності, моральної та матеріальної зацікавленості.

У 2017 році було атестовано 6 педагогів і встановлено відповідні  освіті та стажу кваліфікаційні категорії.

У забезпечені неперервності підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, з метою поліпшення педагогічної майстерності у 2016-2017 навчальному році були сплановані проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу згідно з перспективним графіком.

Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку сприяє активна участь педагогів дошкільного закладу в методичній роботі  району. Педагоги  систематично відвідували методичні об’єднання, семінари,  що відбувалися у дошкільних навчальних закладах району. Протягом навчального року педагоги, що атестувались приймали участь у педагогічних радах

Також всі педагоги показали відкритий показ для  педагогічного колективу дошкільного закладу.

Упродовж 2016-2017 навчального року педагогічний колектив дошкільного навчального закладу продовжив роботу над реалізацією  обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». Впроваджуючи в роботу ігри і тренінги в тому числі і через впровадження програми «Вчимося жити разом».

Також організована творча група продовжила роботу за напрямом «Педагогічний вплив на розвиток соціальної компетентності особистості». Але в цьому навчальному році недостатньо уваги було приділено даній темі через часте надходження інших робочих питань   до керівника творчої групи.

 

Колектив постійно продовжує роботу щодо охорони життя і збереження здоров'я дітей раннього та дошкільного віку, формування у дошкільників основ здоров'я та безпеки життєдіяльності, поглиблено працював над створенням в ДНЗ та в сім'ї умов для оволодіння дітьми морально-етичними нормами, розвитку внутрішньої потреби і звички діяти за законами добра, честі й справедливості, розвитком  творчої особистість.  

 

Значний вплив на якість навчально-виховного процесу та рівень роботи дошкільного закладу загалом має педагогічна рада, як колегіальний орган управління. Проведення педагогічних рад у дошкільному закладі підпорядковується загальнопедагогічним вимогам: колегіальності, гласності, демократичності, систематичності, наступності, перспективності.Кожне засідання – це передусім спеціальна форма організації пізнавальної діяльності. А щоб ця діяльність була продуктивною, створюємо комфортні умови навчання, за яких кожен учасник відчуває свою інтелектуальну спроможність.

Важливим аспектом методичної роботи є заохочення педагогів до безперервного професійного вдосконалення, розкриття творчого потенціалу, активного впровадження в роботу інноваційних технологій та перспективного педагогічного досвіду. Для того щоб самовдосконалення стало внутрішньою потребою кожного педагога надаємо кваліфіковані консультації, рекомендуємо науково-методичну літературу з питань, які їх цікавлять, організовуємо взаємовідвідування занять, колективні перегляди, проводимо анкетування з метою виявлення недоліків у роботі тощо. Взаємовідвідування занять дає змогу вихователю порівняти свою діяльність з діяльністю колег, усвідомити недоліки у своїй роботі, надихає на пошук нових ефективніших методів та прийомів роботи, сприяє набуттю нового досвіду.

Протягом навчального року результативно та з високим рівнем зацікавленості були проведені педагогічні ради та консультації для вихователів за темами: «Організація нетрадиційних форм роботи з батьками з метою залучення їх до освітнього процесу», «Мовленнєвий розвиток дітей раннього віку», «Створення розвивального середовища в груповій кімнаті для гармонійного розвитку дошкільника та реалізації освітніх та виховних завдань», а також незаплановане психолого-педагогічне тренінгові заняття на тему «Комунікативна толерантність педагога».

Високу оцінку колег та батьків отримали вихователі:  Павлюченко Н.П., Мала А.С., Хорунжа  Л.О.,  Волкова Н.М., Маленкова А.С., Линник І.П. Всі заняття, які проводились педагогами з дітьми були інтегрованими, змістовними,  але не в достатній мірі використовувались інноваційні педагогічні технології. Під час занять змінювалися форми та види роботи з дітьми, витримувалася єдність освітніх, розвивальних, виховних функцій навчання, використовувалися цікаві ігрові прийоми, заохочення та стимулювання дітей, доцільний демонстраційний і роздатковий матеріал.

 Згідно з моніторингом діагностики дітей порівняно з початком навчального року, на кінець навчального року спостерігалась тенденція зростання рівня знань та вмінь дітей за розділами програми, яку відображає наступна діаграма:

Цілісний характер методичної роботи, забезпечення процесів розвитку та саморозвитку вихователів позитивно вплинув на рівень освітньо-виховної роботи з дітьми дошкільного віку. Організовуючи життєдіяльність дітей у дошкільному закладі, педагогічний колектив намагається створити оптимальні умови для повноцінного особистісного розвитку вихованців,гармонійно поєднати організовану та самостійну діяльність дітей. Організована навчально-пізнавальна діяльність планується відповідно до завдань Програми з урахуванням умов розвивального предметного, природного, соціального середовища і потреб, інтересів, запитів, здібностей дітей.

Освітній процес, побудований на засадах інтеграції, наповнюється різними видами діяльності дітей – пізнавальною, мовленнєвою, художньо-продуктивною, руховою та ігровою, які об’єднують ідеєю пошуку взаємозв’язків між ключовими поняттями теми у навколишньому світі та у власному досвіді дітей. Впроваджуючи інноваційні технології та досвід роботи інших педагогів в практику роботи з дітьми, наші  педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні, сюжетно-динамічні заняття в залежності програми «Українське дошкілля», обраного напрямку, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей. Під час таких занять діти розкуті, емоційні, сприймають і вирішують різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на запитання, можуть самостійно робити висновки та узагальнення. Такому результату сприяє ефективне проведення індивідуальної роботи з дітьми. Під час індивідуальної роботи педагог не тільки допомагає дитині виправляти недоліки в знаннях та уміннях, але і сприяє їх вдосконаленню.  

Одним із пріоритетних напрямків в роботі педагогів є формування життєвої компетентності дошкільника, здійснення підготовки дітей до школи, соціалізація дитячої особистості, надання кваліфікованої допомоги дитині у формуванні елементарних навичок навчальної діяльності та адаптації до нових соціальних умов. Належне місце в підготовці дітей до школи займали фронтальні інтегровані, комплексні, тематичні та індивідуальні заняття. Організація виховання та розвитку дітей проводилась у розвивально-тематичному напрямку. У 2017 році до школи підготували 70 дітей (віком 6 років), які виховувалися в старшій групі логопедичній № 6 «Рукавичка»,  в старшій групі логопедичній № 8 «Колосок», в старшій групі № 7 «Умка». Слід відзначити, що логопед Войтаник Т.О., дефектолог Гулак Л.О. і психолог Петрищева К.В. впроваджують оптимальні форми і методи роботи, що сприяє досягненню мети готовності до школи дітей, які  отримують допомогу вузьких спеціалістів.

Згідно із звітом психолога Петрищевої К.В.  15 дітей,  яким було призначено заняття з психологом згідно із висновком обласної медико-психолого-педагогічної консультації  мають такі показники.

За результатами роботи логопеда Войтаник Т.О. на кінець року було визначено, що логопедичною службою було охоплено 15 дітей. З них:

*    3 дітей протягом року вибуло;

*    1 дитина на кінець року з виправленим мовленням;

*    10 дітей із значним покращенням мовлення;

*    1 дитина без покращення мовлення у зв`язку з тим, що не відвідувала заняття логопеда.

 За результатами роботи дефектолога Гулак Л.О. на кінець року було визначено, що дифектологічною службою було охоплено 21 дитина. З них:

*    2 дітей протягом року прибули;

*    10 дітей на кінець року з виправленими показниками;

*    9 дітей із значним покращенням показників;

*    2 дітей залишаються на повторний курс.

 

Батьки – активні учасники зборів, свят, виставок, розваг. У батьківських куточках оформлені папки-пересувки з інформацією по підготовці дитини до шкільного навчання з порадами та рекомендаціями педагогів, практичного психолога: «Психологічна готовність до школи», з порадами щодо безпеки життєдіяльності дитини в різні пори року та в різних обставинах (вдома, в лісі, на атракціонах). Діти - випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків. У дітей сформований рівень емоційно-вольової готовності майбутніх першокласників, проявляється уміння поставити мету, прийняти рішення, проявити вольове зусилля при подоланні перешкоди, оцінити результат своєї дії. Для успішного навчання в школі у дітей сформовані загальні навчальні вміння та навички: організаційні, загальнопізнавальні, загальномовленнєві, оцінно-контрольні.

У всіх дітей сформовані навички правил безпечної поведінки. Всі діти знають правила безпечної поведінки: вдома, в поводженні з незнайомими предметами та речовинами, вогнем, електроприладами, на вулиці  з дотримання правил дорожнього руху. Діти вміють користуватися телефоном та знають номери телефонів основних служб допомоги.

         Протягом 2016-2017 н.р. психолог Петрищева К.В. забезпечувала психологічний супровід процесу навчання та виховання дошкільнят спеціалізованих груп та груп дітей загального розвитку. Плідно  працювала над корекцією розумово-психічних порушень, формуванням вольових якостей, позитивного емоційного стану дошкільників по відношенню один до одного та до оточуючих дорослих людей.

Протягом року батьки залучались до активної участі у житті дошкільного закладу. Згідно з планом, були проведені загальні та групові батьківські збори. На зборах батьки отримували консультації та відповіді на запитання, що їх цікавили   від педагогів,  логопеда, дефектолога та психолога.  

Свою участь батьки прийняли  при організації  тематичних виставок згідно з річним планом дошкільного закладу. Особливо активну участь у виставках прийняли батьки середніх  груп № 5 «Теремок», № 4 «Калинка», № 3 «Курочка Ряба», старшої групи № 7 «Умка» № 6 «Рукавичка». Але низька активність була проявлена батьками молодших груп  № 10 «Колобок»,  та № 9 «Бджілки». Це пов`язано з недостатньо проведеною роботою з батьками  педагогами, які ще недосвідчені  в даній роботі. Також  педагогічний колектив не проявив свій інтерес в організації масових заходів з участю батьків.  Тому  в цьому напрямку є недоліки. Батьки приймали участь лише у традиційних святах, організованих в садочку.  В наступному навчальному році необхідно спланувати масовий захід, де батьки будуть не лише глядачами, а і учасниками.

Позапланово в квітні в садочку було проведено батьківські збори для батьків, діти яких поступають до дошкільного закладу на 2017-2018 н.р. в групи раннього та молодшого віку. Необхідність проведення цих зборів було викликано частим відвідуванням завідувача батьками із багатьма запитаннями щодо прийому дітей в групи, правилами їх відвідування, тощо. Тому були проведені загальні батьківські збори, на яких  батьки познайомились з педагогами, правилами прийому в дошкільний заклад, та його відвідування. Також батьки отримали відповіді на питання, які їх цікавили.

Аналізуючи стан організації життєдіяльності дітей,стан психологічного комфорту у групах раннього віку, створення сприятливого розвивального середовища, можна зробити висновок про достатній рівень організації співпраці педагогів та батьків. Про це свідчить  правильна організація життєдіяльності дітей в умовах навчально-виховного процесу, достатній рівень соціалізації дітей раннього віку. Майже всі діти мають необхідний для їх віку обсяг знань, вмінь та навичок за всіма сферами життєдіяльності.

В практику роботи дошкільного закладу були впроваджені досвіди роботи педагогів, які  опублікували їх у журналах. Так, вихователь середньої групи дітей з  ППР № 3 Мала А.С. впровадила досвід  роботи вихователя міста Гола Пристань ДНЗ № 1 Прокопчук О.Л. Тема досвіду «Народні ремесла в дитячому садку».  Вихователь логопедичної старшої групи № 8 Павлюченко Н.П. впровадила досвід роботи учителя-логопеда ДНЗ № 801 міста Київ Вареник Л.І. Тема досвіду «Ігри-драматизації на заняттях з розвитку мовлення».  Впровадження досвідів роботи інших педагогів, сприяло урізноманітності  освітньо-виховної діяльності, розвитку цікавості у дітей.

Аналізуючи перспективне планування можна відмітити, що художньо-естетичному розвитку приділяється належна увага в освітньо-виховному  процесі. Музично-педагогічний процес належно забезпечений музичними інструментами, сучасним аудіообладнанням, упорядкованими аудіотеками, професійно і самостійно виготовленими дидактичними і методичними матеріалами, наборами яскравих костюмів.

Музичні керівники Третяк І.В. та Дорошенко О.І. з раннього віку вводять дітей у прекрасний світ музики, розвивають їхні творчі здібності. Добирають на заняттях такі музичні твори, які в доступній формі відбивають реальну дійсність.

Музичний керівник Дорошенко О.І. демонструє високий професійний рівень музичного виховання дошкільників, зв'язок музично-педагогічного процесу з усіма сферами дитячого життя з різними мистецькими діяльностями, реальне упровадження гуманно спрямованої, емоційно та естетично збагаченої, творчої атмосфери під час занять.

Музичний матеріал, запропонований музичними керівниками, відповідає віковим, психофізичним, мовленнєвим можливостям дітей, що забезпечує значний емоційний вплив на них музики, а планування різних форм організації музичної діяльності дошкільнят взаємозбагачує і взаємодоповнює одна одну і створює більш сприятливі умови для музично-естетичного розвитку дітей. Діти виявляють активність у музично-естетичній атмосфері розваг і свят, вміють співпрацювати з дітьми й дорослими, співвідносити індивідуальне музичне виконавство з виконавством інших, радіють з власних і спільних музичних успіхів, дістають задоволення від спілкування з музикою

Фізкультурно-оздоровча робота в дошкільному закладі виконується на достатньому рівні. Виконання програмових вимог здійснюється з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей, стану їхнього здоров’я, фізичного розвитку, фізичної підготовленості. Але у зв`язку із відсутністю    влаштованої  спортивної зали,  навчання деяким спортивним рухам дітей на заняттях викликали ускладнення.  Але діагностика основних рухів дітей показує динаміку покращення їх якості.

У дошкільному закладі проводиться відповідна робота з набуття культурно-гігієнічних навичок, передусім вихователі привчають дітей виконувати елементарні правила під час миття рук, умивання, користування носовичком, під час вживання їжі (користування столовими приборами, чергування у групі, сервірування столів і прибирання використаного посуду). Неабияку увагу у вихованні культурно-гігієнічних навичок вихователі надають індивідуальному підходу до кожної дитини, врахування стану її здоров'я, темпу оволодіння навичками тощо. Також за показниками в закладі готують дієтичну їжу.   Гігієнічні процедури поєднують із загартувальними. У всіх групах дотримуються повітряного та теплового режимів. Всі режимні моменти проводяться в добре провітреному приміщенні.

У дошкільному закладі функціонує медичний кабінет, який оснащений згідно з Переліком оснащення медичного кабінету та Переліком лікарських засобів та виробів медичного призначення. Тому у зв`язку із відсутністю  старшої медичної сестри невідкладну медичну допомогу затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 надає завідувач або медична сестра з дієтичного харчування.

Щеплення дітям у закладі не проводиться, але медична сестра з дієтичного  харчування, на яку частково покладені обов`язки  медичної сестри веде індивідуальний  календар щеплень кожної дитини, надає направлення в поліклініку та контролює разом із завідувачем додержання календаря щеплень кожною дитиною.  Якщо дитині не зроблено щеплення, то є обґрунтовані протипоказання.

Адміністрація ДНЗ забезпечує постійну координацію процесу організації харчування, систематичний контроль за харчовими нормами і якістю продукції, тримає на контролі організацію безоплатного харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до ст.5 Закону України «Про охорону дитинства», дітей, які перебувають на диспансерному обліку і за станом здоров’я потребують дієтичного харчування.

Відповідно до вимог Закону України про «Охорону праці» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь навчально-виховний процес здійснювався, беручи до уваги  Інструкцію з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Певна робота проводилась з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу протягом 2016-2017 н. р. не виявлено.

 

Аналіз роботи дошкільного закладу за минулий рік показав: необхідно продовжити роботу щодо охорони життя і збереження здоров'я дітей раннього та дошкільного віку, формувати у дошкільників основи здоров'я та безпеки життєдіяльності, поглиблено працювати над створенням в ДНЗ та в сім'ї умов для оволодіння дітьми морально-етичними нормами, розвитку внутрішньої потреби і звички діяти за законами добра, честі й справедливості, розвивати  творчу особистість, удосконалювати роботу з організації корекційно - розвивальної оздоровчої освіти, будувати корекційну роботу з дітьми із затримкою мовленнєвого та психічного розвитку з метою удосконалення звуковимови, порушень психічного розвитку дітей спеціалізованих груп, розвитку їх мовлення.

 

Тому виходячи з аналізу освітньо-виховного процесу  за 2016-2017 навчальний рік,  педагогічний колектив дошкільного закладу на 2017-2018 навчальний рік ставить перед собою такі завдання.

ЗАВДАННЯ НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1.     Спрямувати свою  роботу на організацію сучасного освітнього середовища дошкільного навчального закладу, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

 

2.     Розвивати у кожного педагога прагнення до самоосвіти, саморозвитку, підняття рівня педагогічної майстерності шляхом впровадження в педагогічну діяльність інноваційних технологій, досвідів роботи інших педагогів з метою вдосконалення організації освітнього процесу.

 

3.     Продовжити роботу педагогічного колективу над національно-патріотичним  вихованням, формуванням основ економічного виховання з метою   створення особистості дошкільника як активного суб`єкта громадянського суспільства.

 

4.     Продовжувати роботу над вдосконаленням та урізноманітненням форм і методів  роботи з розвитку мови та звуковимови, формуванням у вихованців  навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми через організацію педагогічного ліцею, роботи творчої групи, консультації логопеда та психолога.

 

Нормативно-правова база:

-          Конституція України;

-          Конвенція ООН про права дитини;

-          Закони України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мову»,

    «Про охорону дитинства»;

-          Положення про дошкільний навчальний заклад;

-          Указ Президента України № 344/2013 від 25.06.2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року».

-          Наказ МОН України № 772 від 17.06.2013 «Про затвердження орієнтованих критеріїв оцінювання діяльності дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів»

-          Наказ МОН України № 768 від 14.06.2013 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей, у тому числі, дітей з особливими потребами».

-          Лист Міністерства освіти № 1/9-322 від 13.06.2017 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році».

-          Лист Міністерства освіти № 1/9-452 «Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

-          Лист Міністерства освіти № 141/10-2574 від 25.07.2013 «Щодо фізичного оздоровлення та спортивно-масової роботи в дошкільних, загальноосвітніх  та професійно-технічних навчальних закладах».

-          Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція).// Київ

.

Інформація про використання бюджетних та позабюджетних коштів

№ з/п

Назва предмета закупівлі товарів, робіт, послуг

Одиниць виміру придбаних

Сума коштів

бюджетні

позабюджетні

1

Оплата комунальних послуг:

  • водопостачання
  • теплопостачання
  • електроенергія

 

 

47415.00

353358.00

245573.00

 

2

вивезення та захоронення твердих побутових відходів

 

3200

 

3

послуги по ТО та повірці лічильників теплової енергії

 

3500

 

4

технічне обслуговування системи доочищеня води та обслуговування лічильників води

 

8228

 

5

послуги з дезінсекції

 

2587

 

РАЗОМ:

 

 

663861.00

 

1

Дошка поворотна

1шт

4514.40

 

2

Лопата штикова

5 шт

840

 

3

Рукав напорний(шланг)

50  м.

921

 

4

Флеш –пам`ять

6 шт

2460

 

5

Комплектуючі для системи очистки води

 

5835

 

6

Ваги електронні

1 шт

за депутатські кошти

1980

7

Холодильник Venus

1 in

4250

8

Холодильник Gorenie

1 in

9999

9

Меблі для оформлення кабінетів. мийка

3 одиниці

 

12000

10

Гастроємкості (протівні)

3 шт

 

1161

11

М`який інвентар в групи

 

 

3361

12

Заміна віконних блоків на металопластикові

6 шт.

за депутатські кошти

43800

 

РАЗОМ:

 

 

14570.40

 

76551